termes, condicions i Política de Privacitat

Enheiss Group S.L., és una societat mercantil el domicili social es troba en Carrer Perú nº 160. Les presents condicions generals regulen l'accés i la utilització del lloc web allotjat sota el nom de domini www.enheiss.com, així com de tots els continguts que es mostren o posin a disposició dels Usuaris. L'accés o utilització del lloc web impliquen l'acceptació per part de l'Usuari de totes les condicions generals que Enheiss Group tingui publicades en el moment de l'accés o ús.

Sense perjudici de l'anterior, aquestes condicions generals no obstaculitzen la fixació per part de Enheiss Group d'altres condicions particulars per a la contractació o utilització de determinats serveis o productes que s'ofereixin als Usuaris en el Lloc Web.

La recollida i tractament de les dades personals subministrades pels Usuaris així com l'exercici dels drets d'aquests sobre aquestes dades, es regiran per la Política de Privacitat del lloc web. En cas que no estigui d'acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l'usuari ha d'abstenir d'utilitzar aquest Lloc Web.

Propietat intel·lectual i industrial

Enheiss Group, com a autor de l'obra col·lectiva en què consisteix el Lloc Web, és el titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la mateixa. Tots els dissenys, noms, marques, denominacions, imatges, logotips, gràfics, icones, característiques, aplicacions i altres continguts del lloc web són titularitat de Enheiss Group, gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l'accés al lloc web implica cessió per part de Enheiss Group d'aquests drets als Usuaris.

En cap cas els Usuaris del lloc web podran fer ús comercial del mateix o del seu contingut, ni alterar-ho en qualsevol forma, reproduir més enllà del seu ús privat, distribuir o comunicar públicament. per això, està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, modificació i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, disseny, índexs, formes, etcètera) que integren el Lloc Web, així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament del mateix, que no compti amb l'expressa i prèvia autorització escrita de Enheiss Group.

L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del lloc web que no hagués estat expressament permès per Enheiss Group, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el mateix, afectarà directament els seus drets i, en conseqüència, legitimarà a Enheiss Group per a l'exercici de totes les accions, tant civils com penals, emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Ús del site

L'Usuari haurà de fer un ús raonable del Lloc Web i els seus continguts, segons els fins per als quals està concebut. Enheiss Group no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directament o indirecta, derivada del mal ús del Lloc Web o els seus continguts per part de l'Usuari, assumint aquest en tot cas sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se del seu accés o ús del Lloc Web o dels continguts allotjats, així com de la seva reproducció o comunicació.

Enheiss Group
farà el raonablement possible per vigilar la legalitat de tots els continguts, imatges, opinions i altres informació es comuniquin a través del seu Lloc Web. No obstant això, no sent possible el control absolut d'aquells, els Usuaris seran els únics responsables de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniquin, sectors, transmetin, posin a disposició o exhibeixin a través del Lloc Web. especialment, Enheiss Group no s'identifica amb cap de les opinions que els Usuaris puguin emetre a través del Lloc Web, de les conseqüències es fa enterament responsable l'emissor de les mateixes.

L'accés a determinats serveis de la pàgina web està supeditat a l'adquisició de la condició d'Usuari registrat mitjançant l'emplenament d'un formulari d'accés. L'accés queda condicionat a l'aprovació per part dels administradors de Enheiss Group, que podran denegar sense necessitat de justificar la seva decisió. En tot cas, l'Usuari es compromet a custodiar degudament les claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) ja que són per a ús exclusiu de l'Usuari titular de les mateixes i la seva custòdia i correcta utilització són de la seva total responsabilitat.

L'adquisició de la condició d'Usuari registrat de Enheiss Group, comporta l'expressa acceptació de les presents condicions legals, així com el ferm compromís de complir-les i assumpció íntegra de la responsabilitat, contractual i extracontractual que pugui generar el seu incompliment, tant davant Enheiss Group com davant de tercers. en concret, els Usuaris registrats de Enheiss Group declaren conèixer expressament i acceptar que els continguts que faciliten a la pàgina web són de la seva exclusiva responsabilitat i per tant, respondran enfront de Enheiss Group i davant de tercers pels mateixos, i que Enheiss Group no realitza control sobre els continguts enviats pels Usuaris registrats, sent bolcats en el Lloc Web directament per ells, actuant En conseqüència Enheiss Group permet als seus usuaris registrats, expressar lliurement les seves opinions i enviar fotografies, notícies, vídeos i tota classe de continguts, no sent responsable per qualsevol dany que aquest contingut pogués causar en tercers.

Està terminantment prohibit i les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web i del seu contingut amb finalitats il·legals o no autoritzats i, més específicament, i sense que la següent relació tingui caràcter exhaustiu: la violació del deure de secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal, la vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat, i en general qualssevol continguts o opinions que puguin ser considerats difamatoris, racistes, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornografia, violents o que, de qualsevol manera contrariïn la moral, l'ordre públic o els bons costums, o resultin clarament il·lícits, així com a no introduir cap virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes Enheiss Grup.

en concret, queda totalment prohibida la utilització d'identitats alienes i, en particular, la suplantació de personalitats. Si realitzades les degudes comprovacions d'identitat per part de Enheiss Group es comprovés que s'ha produït una suplantació d'una identitat aliena o no es pogués certificar adequadament la identitat de l'usuari, Enheiss Group procedirà a la cancel·lació del perfil infractor.

Queda igualment prohibit l'ús del lloc web per a l'enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

Amb independència de la seva finalitat, tampoc podrà l'Usuari utilitzar cap manera el Lloc Web per a remetre correus electrònics amb caràcter massiu i / o repetitiu no sol·licitats a una pluralitat de persones, ni manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.

Enheiss Group
estarà legitimat per suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si és el cas, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals o a anul·lar els perfils d'usuaris que no compleixin amb aquestes condicions generals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat, degudament identificat, o d'autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donarà en cap cas dret a indemnització cap.

hipervincles

El lloc web Enheiss Group pot contenir enllaços a altres llocs web, pel que recomana als Usuaris visitar aquestes webs a través de links situats a Enheiss que llegeixin atentament les polítiques de privacitat dels respectius llocs webs, ja que aquestes condicions només regeixen per a la web i el servei Enheiss Group no sent responsable aquesta per tant del contingut d'aquests llocs web. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de cap relació entre Enheiss Group i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi el mateix, quedant prohibit l'establiment d'hipervincles a Enheiss Group a pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers.

galetes

Les cookies són petits fitxers de dades que s'allotgen en el terminal de l'Usuari visitant de Enheiss Group i que contenen certa informació de la visita a la pàgina web. Enheiss Group utilitza cookies únicament amb la finalitat de facilitar la navegació dels Usuaris i sense que en cap cas sigui possible associar tals cookies a les dades personals concretes dels Usuaris ni identificar aquests a través d'aquelles. Els Usuaris tenen, no obstant això, la possibilitat, existent en la majoria de navegadors web, de desactivar aquestes cookies..

comunicacions comercials

Segons el que disposa l'article 21 de LSSICE i mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals, l'Usuari expressament autoritza a Enheiss Group a enviar a l'adreça de correu electrònic que proporcioni com a contacte, comunicacions comercials promocionals o publicitàries, llevat que expressament manifesti la seva oposició Per a més informació sobre el tractament de les dades personals dels Usuaris realitzat per Enheiss Group, pot consultar la «política de privacitat» del lloc web.

Normativa legal i jurisdicció aplicable

La utilització i ús de Enheiss Group, incloent l'accés com a usuari registrat i la navegació a través del mateix, implica tot això l'expressa acceptació i compliment de la «política de privacitat» i el «Avís Legal» d'aquest Lloc Web i de la legislació espanyola aplicable, existint determinats usos del mateix que impliquen la necessària acceptació de les condicions contractuals que regeixin aquest ús. Qualsevol conflicte que es produís com a conseqüència de l'ús de Enheiss Group serà resolt d'acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la competència dels Jutjats i Tribunals de l'Usuari, quan es trobi aquest dins d'Espanya, i la dels jutjats i tribunals de Madrid, quan aquest es trobi fora d'Espanya.

Política de privacitat

Per mitjà de la nostra política de privacitat li posem al dia de les degudes condicions d'ús en aquest lloc.

La utilització d'aquests implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, pel que si vostè no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d'emprar i / o accedir a aquest lloc.

Reservem el dret a modificar aquesta Declaració de Privacitat en qualsevol moment. El seu ús continu de qualsevol porció d'aquest lloc després de la notificació o anunci de tals modificacions constituirà la seva acceptació de tals canvis.

Galetes o Cookies.

Aquest lloc fa ús de cookies, el qual són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador, el qual envia informació sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals d'aquest.

Vostè podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per aquest lloc, sense que això perjudiqui la possibilitat d'accedir als continguts. No obstant això, no ens responsabilitzem de que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la del lloc.

Web Beacons Marques.

Igual que les galetes aquest lloc pot contenir web Beacons, un arxiu electrònic gràfic que permet comptabilitzar als usuaris que accedeixen al lloc o accedeixen a determinades cookies del mateix, d'aquesta manera, podrem oferir-li una experiència encara més personalitzada.

Accions De Tercers.

Així mateix, trobareu dins d'aquest lloc, pàgines, promocions, microsites, botigues virtuals, enquestes, patrocinadors, publicistes, contractistes i / o socis i serveis comercials, en conjunt amb altres serveis compartits, propis o cobrandeados amb tercers ("Llocs Cobrandeados") que li podran sol·licitar Informació, els quals aquest lloc li podrà revelar informació proporcionada per vostè.
La Informació que es proporcioni en aquests Llocs Cobrandeados aquesta subjecta a les polítiques de privacitat o llegendes de responsabilitat d'Informació que es despleguin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat que es despleguin als Llocs Cobrandeados.

Nosaltres estudiem les preferències dels nostres usuaris, les seves característiques demogràfiques, seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que vostè necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a servir a vostè els avisos publicitaris més rellevants.

Política de Protecció de Dades Personals

Per utilitzar alguns dels serveis o accedir a determinats continguts, haurà de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal, que només seran utilitzades per al propòsit que van ser recopilades.

El tipus de la possible Informació que se li sigui sol·licitada inclou, de manera enunciativa més no limitativa, el seu nom, adreça de correu electrònic (e-mail), data de naixement, sexe, ocupació, país i ciutat d'origen i interessos personals, entre d'altres, no tota la Informació sol·licitada al moment de participar en el lloc és obligatòria de proporcionar, excepte aquella que considerem convenient i que així se li faci saber.

Com a principi general, aquest lloc no comparteix ni revela informació obtinguda, excepte quan hagi estat autoritzada per vostè, o en els casos:
1) Quan li sigui requerit per una autoritat competent i previ el compliment del tràmit legal corresponent ib) Quan segons el parer d'aquest lloc sigui necessari per fer complir les condicions d'ús i altres termes d'aquesta pàgina, o per salvaguardar la integritat dels altres usuaris o del lloc.
Haurà d'estar conscient que si vostè voluntàriament revela informació personal en línia en un àrea pública, aquesta informació pot ser recollida i usada per altres. Nosaltres no controlem les accions dels nostres visitants i usuaris.

conducta Responsable.

Tota la informació que faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes, vostè garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis, accés a continguts o àrees restringides del lloc. En tot cas vostè serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a aquest lloc oa tercers per la informació que faciliti.

Vostè es compromet a actuar en forma responsable en aquest lloc ia tractar a altres visitants amb respecte.

contacte.

Si té preguntes o qüestions sobre aquesta Política, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o suggeriment.